I . Tên gọi : Quỹ Trái tim vàng Việt Nam
 
II. Tôn chỉ, mục đích :

- Quỹ Trái tim vàng Việt Nam (sau đây gọi là Quỹ) là quỹ xã hội hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình ghèo, người gặp khó khăn, con em nông dân hiếu học, các nạn nhân chiến tranh, thương binh, gia đình thương binh, liệt sỹ gặp khó khăn; xây dựng và thực hiện các dự án về xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Quỹ Trái tim vàng Việt Nam là tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có nguồn vốn đóng góp của các sáng lập viên và vận động nguồn tài trợ tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định pháp luật
 
III. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động, địa vi pháp lý và trụ sở Quỹ
 
1. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Quỹ
 
- Không vì lợi nhuận
- Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật
- Quỹ hoạt động theo Điều lệ của Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Quỹ
 
2. Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc
 
3. Quỹ có thư cách pháp nhận, con dấu, tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại ngân hàng và biểu tượng riêng theo quy định pháp luật
 
4. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại số 268/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Quỹ có thể đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.
 
Khi có sự thanh đổi trụ sở chính, Quỹ phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháo luật.
 
IV . Sáng lật viên của Quỹ
 
Quỹ có 03 sáng lập viên thành lập
 
1. Ông Nguyễn Ngọc Khôi
Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1953
Quê quán : Hải phòng
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
 
2. Bà Nguyễn Thị Nga
Sinh năm : 1961
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Viêt Nam
 
3. Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Hà Nội Khanh Anh Trang
Trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà 268, Tổ 2 phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
 
V. Cơ cấu tổ chức Quỹ
 
Hội đồng quản lý Quỹ
 TS. Nguyễn Ngọc Khôi
ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH QUỸ TRÁI TIM VÀNG VIỆT NAMNghệ nhân TS. Nguyễn Thị Nga
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TỔNG GIÁM ĐỐC QUỸ TRÁI TIM VÀNG VIỆT NAMNhà Tài trợ

  • Kết nối với tôi

    Kết nối với tôi

Đối tác

Kat